Over Oedi.nl

Uitleg Mijn transacties

Iedere transactie in mijn persoonlijke beleggingsportefeuille wordt geplaatst bij Mijn transacties. Voorlopig zijn alle transacties gratis in te zien. Hierbij de uitleg van het overzicht wat je bij iedere transactie vindt.

  • Aan- of verkoop en datum van de transactie
  • Of er aan een huidige positie is toegevoegd, een positie is afgebouwd, een positie geheel is gesloten of dat het aandeel nieuw in de portefeuille is opgenomen
  • Koers van de transactie, per aandeel. Meestal in dollars
  • Hoeveel maanden er zijn verstreken sinds de aankoop van deze batch
  • Resultaat in procenten. Dit betreft alleen de koerwinst (of verlies). Veel aandelen binnen de strategie keren dividend uit. Meestal is dit fors hoger dan de benchmark
  • Resultaat S&P 500 in dezelfde periode. Aangezien er voornamelijk in Amerikaanse bedrijven wordt geinvesteerd is de S&P 500 de meest logische benchmark. Wederom in procenten exclusief dividend en (transactie)kosten

Disclaimer en voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gratis of tegen betaling door Oedi.nl aangeboden diensten en informatie.

Oedi.nl verstrekt uitsluitend gratis of tegen betaling informatie. Oedi.nl geeft geen advies op welke manier dan ook. Oedi.nl koopt of verkoopt geen financiële producten op de beurs, niet voor eigen rekening en niet voor of namens derden. Daarom staat Oedi.nl niet onder toezicht van de AFM en/of de Nederlandse Bank.

Oedi.nl geeft professionele beleggers al dan niet onder hun eigen naam de mogelijkheid hun informatie te delen op de website Oedi.nl.

Alle informatie en teksten op Oedi.nl zijn eigendom van Oedi.nl Dit is ook van toepassing op informatie en teksten welke door derden al dan niet onder eigen naam zijn aangeleverd. Oedi.nl heeft met derden een overeenkomst dat bij publicatie op Oedi.nl de rechten overgaan naar Oedi.nl

Het is niet toegestaan de gratis of tegen betaling verstrekte informatie en/of teksten van Oedi.nl op welke manier dan ook te verspreiden. Alle op Oedi.nl verstrekte informatie is uitsluitend voor individueel gebruik, deze informatie gratis of tegen betaling op welke manier dan ook doorzetten naar derden is verboden.

Oedi.nl heeft het recht op schadevergoeding en een bijdrage in de kosten voor juridische bijstand bij iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Een overtreder moet daarbij in acht nemen dat de schade van Oedi.nl enorm veel groter kan zijn dan het eventuele financiële gewin van de overtreder en dat ook als de overtreder geen financieel gewin heeft de schade voor Oedi.nl nog steeds even groot kan zijn.

Door de Nederlandse wet en regelgeving is er een heel groot verschil tussen het geven van beleggingsadvies en het verstrekken van informatie over beleggen. Ook als er betaald is voor informatie van Oedi.nl over beleggen mag dit niet als advies gezien worden.

Oedi.nl geeft op zijn website Oedi.nl al dan niet tegen betaling uitsluitend informatie. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. 

Oedi.nl geeft geen koop- of verkoopadviezen. Oedi.nl geeft dus ook geen enkel advies over de koop of verkoop van financiële producten, op de beurs of elders.

Alle teksten en andere informatie op de website Oedi.nl zijn uitsluitend bedoeld om de gratis of betalende bezoeker van de website te informeren.

Zowel gratis als tegen betaling zijn de transacties van een belegger op Oedi.nl te volgen. Het is niet de bedoeling deze aankopen en verkopen zonder eigen onderzoek te volgen. Iedere bezoeker van Oedi.nl en klant van Oedi.nl moet zijn eigen afweging maken en investeert volledig voor eigen risico. Indien een bezoeker van Oedi.nl zich niet in staat acht om door welke reden dan ook om zelfstandig een goede beleggingsbeslissing te maken dient hij zich te wenden tot een beleggingsadviseur. Oedi.nl kan nooit als vervanging van een beleggingsadviseur gezien worden.

Het verstrekken van welke informatie dan ook op Oedi.nl is nooit toegespitst op de persoonlijke omstandigheden van een bezoeker of klant. Informatie is algemeen en hoeft niet te passen bij de persoonlijk en/of financiële situatie of het beleggingsgedrag van een bezoeker van Oedi.nl of klant van Oedi.nl. 

Een bezoeker van Oedi.nl dient zich te realiseren dat met beleggen zowel een positief als een negatief resultaat mogelijk is.

Oedi.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor het beleggingsresultaat van een  bezoeker van Oedi.nl. of klant van Oedi.nl Iedere bezoeker van Oedi.nl gratis of via betaling is volledig zelf verantwoordelijk voor de resultaten van zijn beleggingsportefeuille en kan nooit voor welke schade of verlies dan ook Oedi.nl aansprakelijk stellen.

Oedi.nl zal zich inzetten om de juiste informatie op Oedi.nl te plaatsen. Oedi.nl is op geen enkele manier aansprakelijk indien er toch fouten in de informatie staan. De verwachtingen en prognoses die op Oedi.nl staan zijn met zorg gemaakt maar hoeven zeker niet uit te komen en hiervoor is Oedi.nl niet aansprakelijk. Het kan voorkomen dat informatie op Oedi.nl inmiddels verouderd is doordat de markt constant in beweging is, hiervoor is Oedi.nl niet aansprakelijk. Alle informatie op Oedi.nl dient de bezoeker altijd nog zelf te controleren vanuit een andere bron.

Oedi.nl is niet aansprakelijk voor schade indien haar website Oedi.nl of de e-mail service niet, of met vertraging, werkt.

Oedi.nl zal trachten dat de website Oedi.nl altijd bereikbaar is. Ondanks dat kan het door wat voor reden dan ook mogelijk zijn dat Oedi.nl tijdelijk niet bereikbaar is. Oedi.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat doordat Oedi.nl niet bereikbaar is.

Op de website Oedi.nl komen vele merknamen en bedrijfsnamen voor van brokers, aanbieders en uitgevers van financiële producten, bedrijven waarin belegt kan worden en productomschrijvingen van ETF’s en indextrackers. Deze merknamen en bedrijfsnamen horen niet toe aan Oedi.nl, noch heeft Oedi.nl met bedrijven waartoe deze merknamen en bedrijfsnamen behoren een samenwerking in welke vorm dan ook.